Eko-Minarchizm Manifest

minarchist logo

1. Uzasadniony jest rząd minimalny, ograniczony do wąskiego zakresu obowiązków ochrony przed przemocą, kradzieżą, oszustwem, nadzoru nad przestrzeganiem umów, itp. Każdy inny rząd o szerszym wachlarzu uprawnień nie jest uzasadniony, ponieważ będzie łamał prawa obywateli wprowadzając taki, czy inny rodzaj przymusu. Rząd minimalny pobudza i jest właściwy. Z tego wynikają dwie ważne konsekwencje:

a)      państwo nie może używać swojego aparatu do zmuszania jednych obywateli do pomocy innym obywatelom,

b)      lub do zabronienia im podejmowania działań dla ich własnego dobra lub bezpieczeństwa.

2. Postuluje się gospodarkę pełnej konkurencji. Jest ona tylko wtedy możliwa do zrealizowania, gdy wszyscy uczestnicy rynku otrzymują możliwość zmieniania reguł gry na rynku. Państwo musi dlatego – poprzez odpowiednio proste ramy prawne – utrzymywać formę rynku (tj. reguły gry, według których można gospodarować), lecz nie planować, czy kierować procesami gospodarczymi;

3. Walka z etatyzmem, tak korporacyjnym jak państwowym; koncept hashgraph

4. Zakaz aktywności korporacji ponadnarodowych w obszarze gospodarczym kraju;

5. Elastyczna polityka celna chroniąca wytwórców krajowych, zapewniająca dodatni bilans handlowy (czyli znaczna przewaga eksportu nad importem);

6. Nacjonalizacja systemu bankowego, niezawisła emisja własnej waluty, zakaz lichwy. Reprywatyzacja możliwa jedynie w ręce krajowe;

7. Legalizacja broni palnej dostępnej powszechnie;

8. Nacjonalizacja rozgrabionego majątku w III RP i powtórna reprywatyzacja na drodze publicznych rynkowych licytacji (wtedy elementarnej sprawiedliwości stanie się zadość, względem tych, co weszli w posiadanie mienia państwowo-publicznego na drodze korupcyjnej);

9. Delegalizacja satanistycznych i syjonistycznych organizacji, np. Fundacje G. Sorosa, B’nai B’rith, etc.;

10. Szeroka autonomia dla samorządów gminnych, dzięki której te będą mogły na swoim terenie wprowadzić taki system gospodarczy, jaki jego miejscowi mieszkańcy uznają za stosowny;

11. Zmienić ustrój kraju z obecnej demokracji reprezentacyjnej (pośredniej) na demokrację bezpośrednią;

Więcej:

https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_democracy

https://en.wikipedia.org/wiki/E-democracy

https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_intelligence

12. Każda gmina powinna mieć swój własny budżet zbierany oddolnie i dopiero część z niego przeznaczać do puli federalnej. Nie jak jest dzisiaj, że to centrala rozdziela do gmin środki finansowe;

13. W okresie przejściowym istnieje potrzeba sfinansowania zobowiązań emerytalnych i odejście od nich musi być stopniowe. Dlatego tymczasowo zakłada się pozostawienie centralnego niskiego 7% VAT i akcyzy (wystarczą na funkcjonowanie państwa i emerytury). Wszelkie zaś podatki bezpośrednie w jak najkrótszym czasie przekazane zostaną do gestii budżetów lokalnych (włącznie z możliwością wyboru ich formy);

14. Uznanie wagi ekosystemu człowieka jako biologicznie ważnego fundamentu komfortu społecznego;

15. Ograniczenie katolickiej idei antropocentryzmu jako niegodnej człowieka nowoczesnego odpowiedzialnego za stan oraz komfort przyrody ożywionej i nieożywionej wokół niego.

16. Znacjonalizowanie posiadłości KRK (Kościoła Rzymsko-Katolickiego) na terenie Polski, zerwanie wszelkich stosunków z Watykanem i jego agendami. Rozwiązanie wszelkich biurokratycznych struktur wszystkich organizacji religijnych w tym szkolnictwa tegoż, a życie i potrzeby duchowe oraz religijne obywateli przeniesione w obszar ich indywidualnego życia prywatnego.

17. Wyłączenie budownictwa mieszkalnego ze spekulacyjnej gry finansowej banków. Strumienie pożyczek bankowych przekierowane w tworzenie produkcji i usług zamiast w spekulowanie finansami na rynku budownictwa mieszkalnego. 

 

broń

 

Tło historyczne:

Kiedy w Cesarstwie Niemieckim w 1871 roku wprowadzono powszechne prawo wyborcze, to wielu niemieckich socjalistów od Karola Marksa (żył 1818-1883) zostało aktywnymi członkami marksistowskiej Socjal-Demokratycznej Partii Niemiec (SPD). Nie zdołali oni jednak przejąć władzy centralnej jak Bolszewia w Cesarstwie Rosyjskim.

I Międzynarodówka (założona 28 września 1864 roku w Londynie) już wykazała, że anarchistom zupełnie nie po drodze z Marksem i marksistami. Anarchiści opowiadali się przeciwko komunizmowi i etatyzmowi. Walka z etatyzmem, tak korporacyjnym jak państwowym, jest dziś w centrum zainteresowania współczesnych Minarchistów.

Jakkolwiek jeden z marksistów, założyciel Komunistycznej Partii Włoch – Antonio Gramsci (żył 1891-1937) po zapoznaniu się z brutalnymi akcjami kolegów marksistów z Rosji (Lenin 1870-1924, Trocki 1879-1940, Stalin 1878-1953) w trakcie i po zdobyciu centrali w Rosji stwierdził z odrazą, że on nie zafunduje tego barbarzyństwa Włochom i centralne instytucje jednak będzie można przejąć w lepszy, łagodniejszy sposób, i na trwałe. W ten sposób wymyślił swoją wersję marksizmu, którą nazywamy dziś „marksizmem kulturowym” lub gramscinizmem. I jak dziś widzimy, w 2017 roku, komunistyczny etatyzm Gramsciego ma się całkiem dobrze. Do tego wzmocniony humanistyczną religią rodem z Oświecenia francuskiego, przetworzoną przez żydowskich satanistycznych aktywistów Szkoły Frankfurckiej na potężnych pieniądzach żydołactwa Nowego Jorku i mamy globalistyczne piekło antykultury z którą każdy z nas dziś musi się zmagać, w rodzinie, w miejscu pracy, na ulicy.

W odpowiedzi powstała idea zwana „anarchoprymitywizmem”. Zastosowana globalnie uratowałaby ludzki gatunek przed katastrofą, to pewne. Zapożyczony z sieci krótki tego opis oddaje prawdę dziejów perfekcyjnie: „(…) porzucenie gospodarki zbieracko-łowieckiej i upowszechnienie się rolnictwa było momentem odejścia od natury, który ostatecznie doprowadził do wszelkich negatywnych zjawisk, bowiem powstała w ten sposób instytucja nadwyżki, co spowodowało pojawienie się nierówności między ludźmi. Egalitarne wspólnoty pierwotne (np. Słowianie w Europie Wschodniej, Aborygeni w Australi) przekształciły się wówczas w hierarchiczne, oparte na władzy i podziale pracy społeczeństwa”.

Ponieważ Polacy nie mają mocy, by narzucić światu jakiekolwiek idee, wprowadzenie anarchoprymitywizmu pozbawiło by nas przewagi konkurencyjnej w warunkach brutalnej realnej walki na arenie międzynarodowej, a to utrzymałoby nie tylko obecny stan neokolonialny, ale wkrótce potem kompletną anihilację polskiego narodu i słowiańskiego etnosu. Dlatego minarchizm jako walczący z etatyzmem i aktywujący do przedsiębiorczości każdego członka narodu jest tą poszukiwaną odpowiedzią.

Odkąd działalność gospodarcza przynosi dochód, czyli pieniądze, a tychże rozrost prowadzi zawsze do politycznych wpływów, to nieuniknionym jest, że to kończy się korumpowaniem rządów i wszelkiej Centrali. Jedynym prewencyjnym sposobem przed zawłaszczaniem władzy politycznej przez władzę ekonomiczną jest DECENTRALIZACJA tak daleko posunięta jak tylko to możliwe. Tym właśnie jest minarchizm, czyli państwo minimum.

Skoro odniesień do życia i filozofii naszych słowiańskich przodków większość Polaków zdaje się wciąż nie lubić., to obraz skutków katolickiego antropocentryzmu jest ciekawie przedstawiony w filmie „Avatar„, Jamesa Cameron’a z 2009 roku. Kolejnym filmem godnym polecenia, pokazującym do czego zmierza współczesna globalistyczna Centrala {London City & New York Manhattan} jest „Elizjum” (tytuł oryg. Elysium) w reżyserii Neilla Blomkampa, z 2013 roku.

Dla porównania dwa inne manifesty poniżej, które ukształtowały naszą współczesną codzienność. Mnie ona doskwiera, więc  szukam poparcia, by obecny etatystyczny kulturowy marksizm i etatystyczny korporacyjny faszyzm zastąpić anty-etatystycznym eko-minarchizmem.

Manifest komunistyczny – Londyn, 1848 rok; 

Karol Marks, Fryderyk Engels.

Źródło: https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1848/manifest.htm

Manifest faszystowski – Milan, 1919 rok;

Alceste De Ambris & Faszystowska Akcja Rewolucyjna.

Źródło: https://www.ac2news.com/2017/03/this-is-what-mussolini-said-about-fascism-does-this-sound-like-a-conservative-ideology-to-you

1. Wywłaszczenie własności ziemskiej i użycie renty gruntowej na wydatki państwowe.2.Wysoki podatek progresywny.3.Zniesienie prawa dziedziczenia.

4.Konfiskata własności wszystkich emigrantów i buntowników.

 

5.Centralizacja kredytów w rękach państwa za pomocą banku narodowego o kapitale państwowym i o wyłącznym monopolu.

 

6.Centralizacja środków transportu w rękach państwa.

 

7.Zwiększenie liczby fabryk państwowych, narzędzi produkcji, wzięcie pod uprawę i ulepszenie gruntów według jednolitego planu.

 

8.Jednaki przymus pracy dla wszystkich, utworzenie armii przemysłowych, zwłaszcza w rolnictwie.

 

9.Zespolenie rolnictwa z przemysłem, działanie w kierunku stopniowego usunięcia przeciwieństw pomiędzy miastem a wsią.

 

10.Społeczne bezpłatne wychowanie wszystkich dzieci. Zniesienie pracy fabrycznej dzieci w jej dzisiejszej postaci. Połączenie wychowania z produkcją materialną, itd.

1. W sprawach politycznych, żądamy:a) głosowania powszechnego na poziomie regionalnym, z proporcjonalną reprezentacją i głosowaniem oraz kwalifikacjami urzędu wyborczego dla kobiet.b) Minimalnego wieku uprawniającego do głosowania od 18 lat; dla urzędników w wieku 25 lat.c) Zniesienia Senatu.d) Zwołania Zgromadzenia Narodowego na okres trzech lat, którego podstawowym zadaniem będzie utworzenie konstytucji państwa.

e) Powołania Krajowej Rady ekspertów ds. pracy, przemysłu, transportu, zdrowia publicznego, komunikacji, itd. Wybór dokonywany będzie przez kolektyw specjalistów lub rzemieślników posiadających uprawnienia ustawodawcze i wybieranych bezpośrednio do Głównej Komisji z uprawnieniami ministerialnymi.

 

2.  W sprawach społecznych, żądamy:

 

a) Szybkiego uchwalenia prawa do ośmiogodzinnego dnia pracy dla wszystkich pracowników.

b) Minimalnej płacy.

c) Udziału przedstawicieli pracowników w komisjach branżowych.

d) Zapewnienia takiego samego zaufania do związków zawodowych     (wartościowe merytorycznie i moralnie), jak do kierownictwa branży, czy urzędników państwowych.

e) Szybkiej i pełnej strukturyzacji koleji i wszystkich gałęzi transportu.

f) Koniecznej modyfikacji przepisów ubezpieczeniowych w celu unieważnienia minimalnego wieku emerytalnego; proponujemy obniżyć go z 65 do 55 lat.

 

3. W sprawach wojskowych, żądamy:

 

a) Powołania instytucji narodowej milicji z krótkim stażem pracy w zakresie szkoleń i wyłącznie obronnymi obowiązkami.

b) Nacjonalizacji wszystkich fabryk broni i materiałów wybuchowych.

c) Polityki krajowej zmierzającej do pokojowego rozwoju włoskiej kultury narodowej na świecie.

 

4. W sprawach finansowych, żądamy:

 

a) Silnego progresywnego podatku od dochodów.

b) Zajęcie całego majątku zgromadzeń zakonnych i zniesienie wszystkich biskupstw, które stanowią ogromny ciężar dla Narodu i upośledzają w przywilejach ubogich.

c) Przeglądu wszystkich kontraktów wojskowych i przejęcie 85 procent zysków w nich zawartych.

Podstawą ekonomiczną faszyzmu był centralny kapitalizm monopolistyczny, inaczej zwany kapitalizmem państwowym. Dziś ten merkantylizm jest w postaci oligarchicznego „crony capitalism’u”, czyli klientelistycznego (kompradorskiego jak mawia red. Michalkiewicz) kapitalizmu sitwy. Podstawą społeczną faszyzmu były zbałamucone klasy średnie.

Podstawą ekonomiczną marksizmu zaś, były terminowe plany centralnych komitetów. Podstawą społeczną marksizmu, były zbałamucone społeczne niziny, masy robotnicze przymuszone do niechcianej pracy.

Uniwersalistyczny komunizm był atakiem na korporacje i fabrykantów. Atak na Zachodzie się jednak nie powiódł, i korporacje w odwecie (jak JP Morgan) sfinansowały narodowy faszyzm (konkurencyjny dla komunizmu/socjalizmu, więc mu wrogi), a ten był z kolei inspiracją dla rasistowskiego nazizmu, również sfinansowanego przez korporacje. Wraz z dalszym rozwojem technologii, świat skurczył się w swych komunikacyjnych rozmiarach. Nowy globalny charakter Centralizmu wykreował się na banksteryzm, który zawłaszczył globalne przepływy finansowe i poddał kontroli życie społeczne na Ziemi. Zaadoptował uniwersalizm komunizmu w obszarze globalnej kultury, by stworzyć posłusznego elitom człowieka jedno-formatowego (na wzór człowieka radzieckiego – „homo sovieticus” Sołżenicyna), a własność stała się przedmiotem globalnego finansowego kuglarstwa banksterów. Dla współczesnego judeo-germańskiego (anglo-saksońskiego) globalistycznego establiszmentu, Ziemia i wszystko, co w niej i na powierzchni, łącznie ze zubożonymi ludzkimi masami, to jedynie zasoby, które należy czym prędzej wyeksploatować, a zbędnych eksterminować. Celem jest kolejna w historii kolonizacja, nowych lądów już nie ma, ale tym razem są w zasięgu inne planety, kosmos i wszechświat.

Dyskusja:

Bezpośrednim przyczynkiem do tego wpisu przypominającym kolejny już raz o minarchizmie, była moja niedawna internetowa dyskusja z typowym polskim katolickim apologetą „społecznej nauki” Kościoła Rzymsko-Katolickiego proponowanej tam jako lekarstwo i rzekomo jedyny właściwy kierunek dla polskiej racji stanu i dobrobytu dla Polaków. Dwa lata temu (jak mówił) obudził się z intelektualnego letargu z okrzykiem: „Eureka! Unia Europejska to emanacja kolejnej wersji marksizmu!”. Szukając zatem ratunku i wołając na alarm…, do samoobrony, przed niechcianym marksistowskim  status quo, znalazł był „automatyczne” remedium, co ogłosił zatroskany pospiesznie rodakom-katolikom. Jakkolwiek, nie stwierdził przyznaję, że sam katolicyzm jest tym antidotum na marksistowskie zło, ale miałaby nim być właśnie ta społeczna nauka KRK ogłoszona w encyklice Rerum Novarum (z łac. Rzeczy Nowych) – papieża Leona XIII* z 1891 roku (więc aż 43 lata po ogłoszeniu Manifestu Komunistycznego w Londynie).

Popularyzowany też zaczął być w podobnych dyskusjach nowy oksymoron (zdaje się autorstwa śp. prof. Wolniewicza), że można być „niewierzącym katolikiem”, byle podążać za wytycznymi Rerum Novarum. Encyklika ta uważana jest za cezurę w rzymskokatolickiej nauce społecznej. Trzeba pamiętać jednak, że była ona reakcją Kościoła Rzymskiego na rosnące wpływy ruchów socjalistycznych i komunistycznych wśród katolickich upadlanych przez fabrykantów robotników tamtych lat (XVIII/XIXw). Leon XIII słusznie zauważył, iż ojcem atakowanego socjalizmu przez KRK w tej encyklice  był niepohamowany moralnie protestancki liberalizm.

Jednak hipokryzja tego papieża jest kompletnie przez wojujących polskich katolików pomijana lub nawet niezauważana w takim dyskursie, gdyż w czasach feudalnych żaden papież nie ujmował się za niewolonymi, bitymi i poniżanymi każdego dnia masami chłopów pańszczyźnianych Europy. Trzeba było tym ludziom stać się robotnikami i czekać aż do XIX wieku by jakiś papież pochylił się łaskawie nad ich niedolą. Niestety, Rerum Novarum powstała tylko w ramach walki partykularnych materialnych interesów hierarchii kościelnej o dusze parafian w momencie narodzin poważnej konkurencji, czyli socjalistycznych/komunistycznych organizacji robotniczych w ramach samoobrony.

Tacy ludzie epoki, jak francuski pisarz Emil Zola w 1885 roku (czyli wciąż 6 lat przed papieską encykliką) upomniał się o robotników powieścią „Germinal” (dostępna adaptacja filmowa z 1993 r.) będącą trzynastą częścią cyklu Rougon-Macquartowie. Germinal to nazwa jednego z miesięcy we francuskim kalendarzu rewolucyjnym. Właściwą pracę nad tekstem powieści poprzedzało skompletowanie szczegółowego dossier poświęconego warunkom pracy i życia górników. Materiały do dossier Zola zebrał w miejscowości Anzin w 1884 roku. Sporządził również notatki opisujące znane strajki (w La Ricamarie i w Rive-de-Gier w 1869 roku, w Creusot i w Fourchambault w 1870 roku). Szczególną uwagę zwrócił na przypadki, gdy strajkujący starli się z wojskiem i padły wśród nich ofiary śmiertelne. Szczególne miejsce w procesie zbierania materiałów do powieści odegrało poznawanie ideologii socjalistycznej, z którą Zola zapoznawał się, czytając francuską prasę lewicową i teksty Julesa Guesde’a. Działania te doprowadziły do utożsamienia się pisarza z przynajmniej niektórymi postulatami socjalizmu. W lutym 1884 roku Zola, w ślad za marksistami, upatrywał już głównej siły decydującej o przemianach społecznych w walce klasowej. Uważał, że jej przebieg zadecyduje o obliczu XX wieku. Pod wpływem dalszego poznawania ekonomii marksistowskiej Zola uznał również, iż prawdą są twierdzenia o działaniu państwa jako narzędzia klasy dominującej oraz o dehumanizacji robotników. W założeniach autora, Germinal miał stanowić kontynuację powieści „W matni”. Do opisanych w niej warunków życia robotników i rzemieślników zamierzał, poprzez Germinal, dodać szerszy kontekst polityczny i społeczny. Zola podkreślał, iż nie jest to kronika jednego strajku w Anzin, ale próba zestawienia wydarzeń z różnych protestów robotniczych w epoce II Cesarstwa Francji.

Po grzechu hipokryzji, kolejnym grzechem papieża było dalsze promowanie zgubnego anty-ekologicznego antropocentryzmu. Leon XIII uważał, że „człowiek powinien mieć władzę nie tylko nad owocami ziemi, ale i nad samą ziemią, ponieważ daje mu ona stałą możliwość zaspokajania potrzeb”. Główne argumenty papieża w encyklice, to antytezy przeciw głównej tezie Manifestu Komunistycznego, mianowicie potrzebie likwidacji własności prywatnej. Leon XIII utrzymywał tam, że proponowana przez marksistów  „własność wspólna” jest szkodliwa dla robotnika, że własność wspólna sprzeciwia się prawu natury oraz,  że własność prywatna jest naturalnym prawem człowieka.

Papież dalej uważał, i w tej części słusznie, że równość o jakiej marzą socjaliści, byłaby w rzeczywistości równością biedy, że po odjęciu bodźca pracy jednostkom, „wyschłyby źródła bogactw”, że prócz niesprawiedliwości, jaką niesie własność wspólna, system taki przyniósłby dodatkowo „zamieszanie i przewrót całego ustroju, za czym by przyszła twarda i okrutna niewola obywateli. Czasy Rosji Radzieckiej faktycznie to potwierdziły.

Jako podsumowanie w encyklice, Leon XIII uznał „nietykalność własności prywatnej za fundament, na którym należy oprzeć dobrobyt ludu”. Zatem jak widać, niedola robotników była dla papieża zupełnie na marginesie jego rozważań, choć wspomniał tam o wolnej od pracy niedzieli, to papieża głównie „bolała” sprawa prywatnej własności, której wiadomo KRK sam nie chciał stracić. A tak by się stało, gdyby Marks wygrał w Europie Zachodniej.

O ośmiogodzinny dzień pracy, to zapomniani przez papieża robotnicy sami musieli krwawo powalczyć w maju 1886 w Chicago (5 lat przed encykliką, a w encyklice ani słowa o tym postulacie robotników). W Australii, zdaje się pierwszym kraju w świecie, robotnicy wywalczyli sobie ośmiogodzinny dzień pracy już w marcu 1856 r. W Europie zaś Marks walczył o to od początku, ale dopiero faszyści od Benito Mussoliniego w 1919 r (patrz Manifest wyżej) zapewnili robotnikom ten przywilej.

Posługując się narracją heglowskiej filozofii tamtych czasów, na tezę Marksa, Leon XIII odpowiedział antytezą Rerum Novarum, i tak powstała dziejowa synteza zbrodniczych faszystowskich totalitaryzmów (Mussolini, Hitler, Franco, Salazar).

Jednak mój adwersarz wciąż jest przekonany do swojej racji, i nie chcąc zmienić zdania napisał: „(…) katolicyzm przedstawił w Rerum Novarum taką formułę życia społecznego, która okazała się skuteczna, ponieważ nie pozbawiając ludzi chęci zysku ograniczyła wyzysk, którego nie ograniczał etos protestancki. Jak do tej pory nie przedstawiono lepszej alternatywy dla tej formuły, ani na płaszczyźnie ekonomicznej ani społecznej. Przynajmniej ja o takiej nie slyszałem. Aha…, mówienie o wolności ekonomicznej od lat 30-tych XX wieku jest absurdem, ponieważ system zachodni od tego czasu (tak jak przez wieki wcześniejsze) żył i żyje z eksploatacji społeczeństw skolonizowanych”.

Ja w zasadzie mam identyczną opinię, w temacie katolicyzm versus protestantyzm, więc dla dobra dyskusji zapytałem: „(…)Zatem mam rozumieć, że nie potrzebujemy, my Polacy, aż tak skutecznego protestantyzmu, i mniej efektywny etos pracy i wspólnota w wersji katolickiej nam powinna wystarczyć wg pana, gdyż jest bardziej ludzka, humanitarna i transcendentna. Jak chce pan więc odwrócić obecny stan niekorzystny dla nas Polaków…, jak mamy się obronić przed efektywnymi choć mniej moralnymi i zaborczymi protestantami z innych krajów stosując uległy i małokonkurencyjny katolicyzm we własnym kraju?”.

Niestety, odpowiedzi na to fundamentalne pytanie jeszcze się nie doczekałem…, i nic nie zapowiada bym kiedykolwiek się doczekał.

 


* ciekawostka: Papież Leon XIII, twórca tej rzekomo przełomowej dla katolików encykliki Rerum Novarum, był namiętnym użytkownikiem Vin Mariani, napoju będącego „Red Bullem” (takim stymulantem) drugiej połowy XIX wieku (udekorował nawet producenta, Angelo Marianiego, złotym medalem z własnym wizerunkiem), a Vin Mariani było ekstraktem liści koka w czerwonym winie i zawierało do 100 mg czystej kokainy w kieliszku. Jedno z większych dzieł myśli społecznej Kościoła, wprowadzające idee chrześcijańskiej polityki społecznej jako odpowiedzi zarówno na marksizm, jak i na “dziki” kapitalizm, było stworzone przez mózg stymulowany kokainą!  😉


 

Poniżej ciekawa i słuszna prezentacja (j. angielski) w temacie historii pieniądza odpowiadająca na pytanie, dlaczego rząd – centralny ośrodek władzy, jest wcieleniem społecznego ZŁA:

podobny film ale z polskim lektorem jest tutaj

Świat jest dziś własnością kilku korporacji – czas niewolników – Józef Białek, wydawnictwo Wektory

 

A teraz zapraszam na wspaniały film dokumentalny (j. angielski) wyjaśniający współczesną ludzką rzeczywistość wg aforyzmu: „Daj człowiekowi rewolwer, to obrabuje bank. Ale daj mu centralny bank, to obrabuje cały świat”.

At the demise of empire, City of London financial interests created a web of secrecy jurisdictions that captured wealth from across the globe and hid it in a web of offshore islands. Today, up to half of global offshore wealth is hidden in British jurisdictions and Britain and its dependencies are the largest global players in the world of international finance. The Spider’s Web was written, directed and produced by Michael Oswald:

 

URZĘDNICZE LUDOBÓJSTWO na POLAKACH wyjaśnia lek. Czerniak, rok 2018

11 uwag do wpisu “Eko-Minarchizm Manifest

 1. Najpierw jednak Polacy musieli by pogonić na „Madagaskar” tę V kolumnę, tego żydołackiego i judeo-chrześcijańskiego pasożyta żerującego na naszym słowiańskim organizmie społecznym i państwowym. Polskim problemem jest tzw. „polski poczciwy dureń” – obserwacja ta dokonana już dawno przez Cat-Mackiewicza (premier na uchodźctwie w Londynie), który (ten polski dureń)na tę, czy inną V kolumnę się godził już od 1000 lat. Przykład tej sytuacji w wystąpieniu profesora inż. R. Kozłowskiego w sprawie sabotowanej geotermii w Polsce i porzuconych narodowych interesów https://www.youtube.com/watch?v=N2bDyALGVfA

  Polubienie

 2. Pan Krzysztof Karoń ma skrzywienie KATOLICKIE, tak jak Marks został ukąszony Heglem, więc każdy z nich ledwie zaczął mysleć już był na torach myślenia kogoś innego. Tu, z pozycji zindoktrynowanego katolika Karoń opisuje nam świat. To nie jest niestety niezależny intelektualnie i obiektywny punkt widzenia. Stąd proponowana przez niego idea ekonomicznej katolickiej szkoły fryburskiej, papieskie encykliki i generalne nawoływanie do powrotu do reguł i zasad życia społeczno-ekonomicznego cywilizacji katolickiej, zwanej przez niektórych „cywilizacją łacińską” (za przedwojennym polskim prof. Konecznym).
  Dalej, promowane szeroko przez niego pojęcie „marksizm kulturowy” wprowadza lekki bałagan w tym rzekomym porządkowaniu wiedzy społecznej, gdyż metodę dewiacji kulturowowej zaproponował nie Marks, a Gramsci (coprawda był marksistą) https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci
  A zatem, skoro mówimy „marksizm”, który był determinizmem ekonomicznym opisanym przez Marksa, to odpowiednio na determinizm kulturowy zaproponowany przez Gramsciego, powinniśmy mówić „gramscizm”. Tak, czy nie?
  Inaczej będziemy tworzyć chaos semantyczny, a to droga na intelektualne manowce. Ja wiem, że to nie Karoń jest autorem tego terminu, ja sam go używałem już w 2011 roku, ale tylko jako skrót myślowy, i wraz z nazwiskiem „Gramsci” obok, w procesie wyjaśniania tego zagadnienia, czyli w którą stronę rozwinęli (czy skrzywili) marksizm… marksiści. Tego już nie robił sam Marks…, na litość boską.
  Karoń jednak lekceważy wkład Gramsciego (żył: 1891-1937), który założył partię komunistyczną Włoch i był autorem tego karoniowego „marksizmu kulturowego”, ale eksponuje z lubością jedynie Spinelliego (żył: 1907-1986), który był tylko tej partii członkiem i to w następnym pokoleniu https://en.wikipedia.org/wiki/Altiero_Spinelli .
  Karoń często też powołuje się na „teorię krytyczną” Szkoły Frankfurckiej, której to przypisuje autorstwo tego karoniowego „marksizmu kulturowego” zupełnie nie zauważając, że to była żydowska klika sfinansowana przez syna niemieckiego przedsiębiorcy z Argentyny, też Brazylii, kraju sztucznie powstałego na bazie wypaczenia idei ruchu humanistycznego Augusta Comte’a – twórcy socjologii i członka dyrektoriatu Rewolucji we Francji https://socjologiakrytyczna.wordpress.com/2011/01/12/socjologia-krytyczna-potrzebne-uzupelnienie/ 

  Polubienie

 3. Poniżej zapis mojej dyskusji z „zabetonowanym” intelektualnie katolikiem polskim.

  Matt Demaskator (Maciej P. Krzystek) – 3 weeks ago:
  Kiedy jeszcze ptaki o żadnym katolicyzmie ani KRK nie śpiewały, to aryjski (wspólni przodkowie ze Słowianami) król Persji z dynastii Achemenidów Cyrus II Wielki (VI wiek przed naszą erą, lub jak chcą katolicy przed narodzinami Chrystusa) Wydał zbiór praw, tzw. Cylinder Cyrusa, uznany za pierwszy kodeks praw człowieka. Cyrus II oparł się na zaratusztrianizmie jako religii państwowej. Był to monoteistyczny kult boga Ahura Mazdy z Awestą – podstawowym zbiorem tekstów religijnych. A zatem nie jest prawdą główna teza Karonia, że bez KRK i jego katolicyzmu świat moralnie dobry by nie istniał. Jak pokazuje historia gatunku ludzkiego prawa człowieka, zdrowe moralnie rodziny, dobre uczynki i moralność istniały na długo przed katolicyzmem, moi drodzy katoliccy megalomani.

  historia sztuki (Krzysztof Karoń)-2 weeks ago:
  W takim razie byłbym wdzięczny za wskazanie miejsca, gdzie rozwinęła się kultura oparta na kulcie Ahura Mazdy i jakie są tego skutki cywilizacyjne, bo rozumiem, że są wspaniałe i godne naśladowania. kk

  Matt Demaskator (Maciej P. Krzystek)- 2 weeks ago
  Tu chętnie pana zapoznam (jak to czynię z każdym megalomańskim katolikiem) z terminem SYNKRETYZM religijny. Proszę sobie zajrzeć do słownika, najlepiej socjologicznego. Są takie, zapewniam pana. To też tak apropos pańskiego video o „pojęciach podstawowych”. Bez zrozumienia pojęcia : „synkretyzm”, niczego pan nie zrozumie, choć pokazuje pan jednak swoją aktywnością, iż rzekomo zrozumieć pan próbuje. A zatem nie byłoby pańskiej umiłowanej „cywilizacji łacińskiej” boga Jahwe bez wcześniejszego powstania aryjskiej cywilizacji boga Ahura Mazdy, czyli zaratustrianizmu. Takie są właśnie synkretyczne skutki cywilizacyjne, które przecież wg pana są takie wspaniałe i godne naśladowania, tylko nie wiedział pan, że one są synkretyczne. Pozdrawiam ;-)

  historia sztuki (Krzysztof Karoń) – 2 weeks ago:
  Teraz rozumiem. Dzięki synkretyzmowi katolicyzm wchłonął wpływy zaratustrianizmu i stworzył to co stworzył (już sam nie wiem, czy stworzył coś dobrego czy złego). Brakuje mi odpowiedzi na pytanie gdzie i co stworzył zaratustrianizm samodzielnie. Ale i tak dobrze posłuchać mądrego człowieka. Dziękuję. kk

  Matt Demaskator (Maciej P. Krzystek) – 2 weeks ago:
  Zaratustrianizm rozwinął cywilizację Ariów, to było nie tylko wielkie Imperium Persów (proszę sobie wygooglować mapę, jak wielkie ono było w swoim szczycie, od terenów obecnej Rumunii, Bułgarii, Libię, Egipt po Indie włączając), ale wiele pomniejszych form organizacyjnych na przestrzeni dziejów Azji Centralnej i Europy Wschodniej (Scytowie i Sarmaci znani z Europy, to część Ariów również, niektórzy twierdzą że Etruskowie też). To dzięki tej cywilizacji, Egipt a później Imperium Rzymu dostało w spadku rydwan z koniem, koło, akwedukty, i resztę wynalazków starożytności na których my w czasach nowożytnych mogliśmy KONTYNUOWAĆ w Europie rozwój technologiczny.
  Zaratustrianizm, jak wszystko co w stadle ludzkim, nie był samodzielny ale powstał synkretycznie również.
  Braminizm w Indiach, to też Ariowie. Dzięki nim mamy chociażby pojęcie liczby zero w matematyce. A wyobraża pan sobie pana ulubiony argument naszej cywilizacyjnej wielkości jak komputery bez kodu binarnego, którego fundamentem jest cyfra zero? Mielibyśmy współczesną cyfryzację, bez tej cyfry? No panie Krzyśku? 😉 Jakby pan mniej czytał papieskich dokumentów pisanych, a więcej raportów z interdyscyplinarnych badań archeologicznych współczesnej nauki, to perspektywa chronologiczna panu by się przesunęła, i rozumienie by się panu zdecydowanie poprawiło. Pzdr ;-)

  Jak synkretycznie cywilizacja wędrowała przez glob ze Wschodu na Zachód przedstawiono w poniższym filmie dokumentalnym popularyzującym wiedzę i naukę (w odróżnieniu do nieuctwa powyższego katolika z polskiego ciemnogrodu):

  Polubienie

 4. Bracia Słowianie, to ci co rycerskie zasady wyznają za swoje. Sarmackie prawa:
  1. Prawo dla ludzi a nie ludzie dla prawa.
  2. Prawo niezrozumiałe i zagmatwane lub zakryte nie obowiązuje.
  3. Co innego w rodzie a co innego w grodzie.
  4. Wódz/władza je i pije na końcu z tego co mu zostawią jego podwładni.
  5. Rozkazy i prawa nieetyczne są nie ważne.
  6. Etyka obowiązuje ponad wszystko i wynika z dekalogu oraz z nie kalania trójcy z symboli Słońca, Orła i Wilka:
  6.1. Życie ludzkie jest wartością najwyższą.
  6.2. Żywioły nie podlegają reglamentacji i są bezpłatne.
  6.3. Każdy człowiek powinien mieć swobodną możliwość zaspakajania 5 swych potrzeb podstawowych:
  6.3.1. Potrzebę komfortu: bezpiecznie, ciepło, syto, sucho, przytulnie i błogo.
  6.3.2. Potrzebę rozwoju.
  6.3.3. Potrzebę zmian.
  6.3.4. Potrzebę sprawiedliwości.
  6.3.5. Potrzebę pozytywnego wkładu w życie innych.
  6.4. Cnoty sarmackie to:
  6.4.1. Niezłomność.
  6.4.2. Roztropność.
  6.4.3. Powściągliwość.
  6.4.4. Sprawiedliwość.
  6.4.5. Męstwo.
  6.4.6. Wierność.
  6.4.7. Uczciwość
  6.4.8. Odpowiedzialność.
  6.4.9. Kreatywność i spryt.
  6.4.10. Przezorność.
  7. Honor to zdolność do poświęcenia się dla etyki, ochrony cnót, zasad, niesienia pomocy i w obronie życia i honoru innych.
  8. Kto odmówi etycznej pomocy lub wsparcia traci honor.
  9. Sumienie osobiste Sarmaty określa, co jest w danej sytuacji etyczne, a co nie jest.
  10. Wolność jednego kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo drugiego.

  Polubienie

 5. Pingback: Wyborco ze Szczecina! Blogger mediów alternatywnych kandyduje do Sejmu RP | Biologiczno-Historyczna Socjologia Krytyczna

 6. Witam

  Pozwolę sobie na dwie uwagi. Pierwsza dotyczy encykliki Rerum Novarum.
  Oczywiście, że była owa encyklika, jak piszesz, wyrazem hipokryzji papieża. Kler, najpóźniej od kiedy dostał się na pałace (IV wiek) był wyzyskiwaczem i ciemiężycielem. Przez 15 wieków nie interesował go los uciskanych poddanych i nie w głowie była mu jakakolwiek „nauka społeczna”. Wymuszona została na instytucji kk m.in. przez to, że część mniej gorliwie wierzącej biedoty robotniczej, harującej w fabrykach 6 dni w tygodniu po 12-14 godzin dziennie, w niedzielę, zamiast do kościołów, szła na robotnicze socjalistyczne masówki. Kler odczuł to także finansowo. Poza tym tracił dotychczasowy wpływ na te „owieczki”. I dlatego nagle, praktycznie z dnia na dzień kk stał się „obrońcą uciśnionych”. Ale został do tego zmuszony i z katolicką „miłością bliźniego” nie miało to nic wspólnego.
  Był jeszcze jeden ważny czynnik wymuszający na kk ową encyklikę – w roku 1870 przez ówczesne władze zjednoczonych Włoch zlikwidowane zostało państwo kościelne. Popieżom ostał się tylko Watykan. Spowodowało to zdecydowane zmiejszenie prestiżu politycznego kk, także w państwach „katolickich”. Walcząc o odzyskanie prestiżu i znaczenia przez kk, wymyślił Leon ową encyklikę także i po to, aby w krajach katolickich kler stał się aktywnym uczestnikiem w publicznej debacie dotyczącej spraw socjalnych.
  Także i wola dyskredytacji „bezbożnego” socjalizmu stała za encykliką Leona.

  Druga uwaga dotyczy związku między moralnością (szerzej – etyką) a kodeksami – w tym dekalogiem – bo on też był kodeksem.
  Katolicy od dawna chwalą się, że dali światu m.in. dekalogiem moralność. Wiki tak o tym pisze:
  „Dekalog (…) inaczej Dziesięć przykazań (…) – zbiór podstawowych nakazów moralnych obowiązujących pierwotnie wyznawców judaizmu, a następnie przyjęty przez chrześcijan.”
  Ale rzadko chwalą się, że dekalog to wymysł judaizmu, przejęty przez nich.
  Jaki jednak jest związek między kodeksami a moralnością? Otóż im wyższy poziom moralny i etyczny w danej populacji czy społeczności, tym mniej potrzebuje ona nakazów i zakazów – a tym ostatecznie jest dekalog. Im gorsza moralnie i etycznie jest dana wspólnota, tym więcej potrzebuje nakazów i zakazów, oraz surowych kar. Samo wymyślenie zakazów i nakazów nie czyni ludźmi bardziej moralnymi czy etycznymi. Jeśli ktoś np. nie kradnie tylko dlatego że boi się kar („gniew boży”, „wiekuiste potępienie”, ucięcie ręki, chłosta czy więzienie) wcale nie staje się człowiekiem bardziej moralnym. Można założyć, że gdyby cofnięto zakaz kradzieży i sankcje za nie – przy nadarzających się okazjach dalej by po prostu kradł. Natomiast człowiekowi z wysokim poczuciem etyki zakaz nie kradnij nie jest potrzebny. Taki człowiek sam od siebie uważa kradzież za coś nieetycznego i dlatego nie kradnie. A nie, że jest to zakazane. Tu posłużę się przykładem. Kronikarz biskupa Ottona Mistelbacha tak pisał o Słowianach:
  “…taka panuje u nich uczciwość i wzajemne zaufanie, że nie znając u siebie zupełnie kradzieży i oszustw, schowki i skrzynie trzymają niezamknięte. Niezwyczajni zamknięć i kluczy, wielce się dziwowali, widząc juki i skrzynie biskupa pozamykane.”
  No i właśnie – Słowianie nie mieli dekalogu i przykazania „nie kradnij”, a nie kradli. Złodziejstwa nauczono ich po ich „nawróceniu”. Krystowiercy mieli zaś dekalog i przykazanie „nie kradli”, a złodziejstwo było u nich powszechne. Zwłaszcza, gdy okradali ze wszystkiego, łącznie z ziemią, całe pogańskie kontynenty.

  O tym tacy jak Karoń nigdy nie powiedzą.

  Polubione przez 1 osoba

 7. Pingback: Astroteologia – zanim socjologia zawitała na uniwersytety… | Biologiczno-Historyczna Socjologia Krytyczna

 8. Pingback: Wybory 2011 – Prezentacja kandydata do sejmu z Okręgu nr 41(Szczecin) z ramienia Unii Polityki Realnej | Biologiczno-Historyczna Socjologia Krytyczna

  • Dziękuję Panie Michale za troskę o naszą ojczyznę i wysiłek twórczy, jednak zwolennicy okupanta judeo-rzymskiego, czyli tzw. Kościoła, tę Polskę tylko bardziej pognębią niż naprawią, bardziej umocnią władzę syjonistów nad nami Słowianami-tubylcami. Zatem, nie po drodze mi z Panem.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s